HÍREK A KUCKÓBÓL
2007. szeptember

 

Óvodánkban a június 18-tól július 13-ig tartó takarítási szünet alatt megtörtént a hiányzó szellőzők felszerelése, a tisztasági meszelés, festés, valamint a rágcsáló és rovarirtás.
Sor került egy pályázati szerződés megkötésére. Az elnyert 150 E Ft-ból és saját költségvetésből, a készítetett koncepciótervben szereplő udvari játékok közül, az egyszerre több gyermek által használható „kötéltáncpálya” nevű mozgásfejlesztő eszközt rendeltük meg. Július 16-tól, a szülői igényeknek megfelelően, 1 csoporttal működött az óvoda. Július 27-ig még zajlottak az egyéni fejlesztő foglakozások.
A felvett gyermekek száma augusztus 31-én is módosult. 2 család elköltözött.
Így 28 nagycsoportos, 29 középsős, 27 kiscsoportos (dec. 31-ig 29 fő) összesen 84 gyermekkel kezdjük a 2007-2008-as nevelési évet. Sajnos, pár kisgyermeket el kellett utasítanunk, mivel a törvény által előírt maximum 25 fős csoportlétszámokat, legfeljebb 30 főig, csak az OKÉV és a fenntartó engedélyével emelhetjük fel. Helyi Nevelési Programunk, az általunk megfogalmazott minőségpolitikai célkitűzések, partnereink (szülők, fenntartó, települési önkormányzat, iskola stb.) elvárásai, s elsősorban a gyermekek érdekei is megkövetelik a nevelési és pedagógiai szempontból pozitívan kezelhető létszámot.
Mindezt a gyermekekkel foglalkozó felnőttek létszáma is indokolttá teszi: 5 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 kisegítő (okt. 15-ig, Munkaügyi Központon keresztül).
Szeptember 1-vel változott óvodánk hivatalos neve és fenntartója.
Nevünk: Kistérségi Közös Fenntartású Iskola és Óvoda Kerékteleki Kuckó Óvoda Ászár.
Fenntartónk: Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa.
A változásnak a szülőkre és a gyermekekre nézve közvetlen hatása nem várható.
Az eddig önkormányzati fenntartásban működő főzőkonyha bérbeadásával, elköltözésével szigorodnak az étkeztetéshez kapcsolódó szabályok. A hiányzásokat reggel 8 óráig kell bejelenteni a 352-334-es telefonon, vagy személyesen az óvodában. Ha nem érkezik jelzés 8-ig, a gyermeket étkezőnek kell tekintenünk. Hosszabb betegség, hiányzás után, jelzést kérünk arról is, hogy a gyermek melyik napon jön először óvodába. A térítési díjat hónap közepén a polgármesteri hivatal alkalmazottai fogják beszedni, előreláthatólag az óvoda épületében. Az időpontról a bejáratnál elhelyezett plakát alapján tájékozódhatnak. Térítési díjra kötelezett, és azt nem fizető gyermeknek étkeztetést nem tudunk biztosítani.  Kérjük, akinek elmaradása van, mielőbb rendezze! A kedvezményre jogosultaknak írásban kell nyilatkozniuk az óvodában kapott nyomtatványokon. A „tartós beteg” gyermek, kedvezményre orvosi igazolás ellenében jogosult.


Néhány kérés a Szülők felé:

Kérjük, az óvoda Házirendjét alaposan tanulmányozzák át, és tartsák be a leírtakat. Gondoskodjanak a gyermek számára megfelelő váltóruháról, váltócipőről.
Legkésőbb 830- ig érkezzenek meg az óvodába. Kiskorú személy, idegen, a továbbiakban is, csak a szülő írásos engedélyével viheti el a gyermeket az óvodából. Kérjük, írásban jelezzék azt is, ha a gyermek, valamilyen okból, közeli felnőtt hozzátartozónak nem adható át!
Segítsenek nekünk, hogy óvodánk környéke az épülethez méltóan szép és rendezett legyen. Eldobált szemét, cigarettacsikk ne csúfítsa el a gyermekek környezetét.
Intézményünk alaptevékenysége a 3-7 éves korú gyermekek egészséges, harmonikus személyiségfejlesztése, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása, a potenciális tanulási zavarok megelőzése.
Ez évben is nagy hangsúlyt helyezünk az egyéni és kiscsoportos fejlesztő munkára, a mozgásra, a vizuális kultúra alakítására. Lehetőséget biztosítunk, igény szerint néptánc, balett, gyermekfutball, és úszásfoglalkozásokra.
Célunk a továbbiakban is, hogy a családdal együtt érzelemgazdag, településhez kötődő, a környezetben jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő, önmagát értékelni, másokat elfogadni tudó, együttműködésre képes gyermekeket neveljünk, akik testileg, értelmileg és érzelmileg is felkészültek az iskolai életre, törekszenek az egészséges életvitelre és környezetük megóvására. Az életkori és egyéni fejlődési ütem figyelembevételével törekszünk a részképesség-gyengeségek felismerésére, megelőzésére, a potenciális tanulási zavarok prevenciójára. Arra, hogy minden gyermek, akár kiemelkedő képességű, akár hátrányokkal küzdő, az általa elérhető maximális fejlettségi szintre jusson. Tisztelt Szülők! Ehhez kérjük az Önök közreműködését is.